Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητή μέχρι την 31-07-2019. 

Παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε κατά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία να έχουνη εφοδιαστεί όλοι οι αθλούμενοι ποδοσφαιριστές με την κάρτα υγείας αθλητή.

Για την ΕΠΟ
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Δεδές